Δες μέσα

Θεωρία του κράτους

Πρόλογος
Κεφάλαιο Ι
Η σημερινή προβληματική της θεωρίας του Κράτους
Κεφάλαιο ΙΙ
Κριτική ανάλυσις των περί Κράτους συγχρόνων θεωριών
Κεφάλαιο ΙΙΙ
Η θετική θεωρία του Κράτους
Συμπλήρωμα εις το περί εννοίας του Δικαίου Κεφάλαιον

19,08 16,00

Κατηγορία: Ετικέτα: