Ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής για την ιδεολογία της «Χ»

γριβα-διγενη

Είμεθα δεξιοί, και μάλιστα δεξιώτεροι των δεξιών όσον αφορά τον Εθνικισμόν μας και τας εθνικάς μας διεκδικήσεις, όσον και εν ταυτώ είμεθα αριστερώτεροι των αριστερών όσον αφορά την κοινωνικήν δικαιοσύνην, διότι εχόμεθα υπό της αρχής ότι ο πλούτος είναι κοινόν κτήμα και όχι μόνον των ολίγων.

25/11/1947, Ομιλία του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή, Αρχηγού του Εθνικού κόμματος Χιτών, στις Σέρρες

1-bp-blogspot-com_-gbraqjwbxfq_vqikuli_xbi_aaaaaaaaxku_l5y1mq91gya_s1600_eokaceb3cf81ceb9ceb2ceb1cf83

Είμεθα η ΔΕΞΙΑ της άκρας δεξιάς εις ό,τι αφορά την διαφύλαξιν των εθνικών μας παραδόσεων και την εξασφάλισιν ου μόνον της εθνικής μας ακεραιότητος και ανεξαρτησίας, αλλά και των εθνικών μας διεκδικήσεων. Είμεθα όμως και η ΑΡΙΣΤΕΡΑ της αριστεράς εις ό,τι αφορά την δίκαια κατανομή των αγαθών και των θυσιών μεταξύ όλων των Ελλήνων εν πνεύματι ισότητος, ισονομίας και δικαιοσύνης. Κατέχουμεν τα δύο άκρα, του Εθνικισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης και η θέσις μας αυτή καθορίζει τας κατευθυντηρίους γραμμάς του προγράμματος μας και πάσης ενεργείας μας.

Και δια να εξηγηθώμεν καλύτερα, θα συγκρίνωμεν τας πράξεις ημών οι οποίοι είμεθα «βέροι» δεξιοί, μη εννοούντες να παίξωμεν εδώ διπλωματίαν για να ρίξωμεν στάχτη στα μάτια, με τας πράξεις των άλλων κομμάτων ή παρατάξεων αι οποίαι έχουν ως έμβλημα, ολίγον σοσιαλισμόν, ολίγον φιλελευθερισμόν, ολίγον προοδευτισμόν, δηλαδή ένα χαρμάνι ονομασιών, χωρίς όμως να δίδουν εις αυτάς και ουσιαστικό περιεχόμενον, διά να είναι πάντα μέσα εις ό,τι θελήσουν οι Μεγάλοι ή θα απαιτήση το διεθνές κλίμα.

Άρθρο του Γ. Γρίβα στην «Εφημερίδα των Χιτών», 17/1/1949

Πηγή: Ο ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ Η «Χ»-ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ, Σ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ, 2004